Primary Series Asanas Names by Sharath Jois

Ashtanga Yoga – Primary Series Asanas Names by Sharath Jois Surya Namaskara  Padangushtasana Pada hastasana Utthita Trikonasana Parivritta Trikonasana Utthita Parshvakonasana Parivritta Parshvakonasana Prasarita Padottanasana  Parshvottanasana Utthita Hasta Padangushtasana Ardha Baddha Padmottanasana Utkatanasana Virabhadrasana (A & B) Dandasana  Paschimattanasana  Purvatanasana Ardha Baddha Padma Paschimattanasana Triang Mukhaekapada Paschimattanasana Janu Shirshasana  Marichyasana  Navasana Bhujapidasana Kurmasana Supta Kurmasana…

Lire plus